Home

Förordningen 2022 881

Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:157; Omfattning ändr. 8, 11, 13 §§ Ikraftträder 2018-05-0 Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Tryckt format (PDF) Omfattning ändr. 8, 11, 13 §§ Ikraftträder 2018-05-0 Rubrik: Förordning (2019:1302) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Omfattning: upph. 1 a §; ändr. 2, 8, 9, 13, 17 §§; nya 8 a, 8 b, 17 a §

Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Utkom från trycket den 3 oktober 2016. utfärdad den 29 september 2016 Förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lagar och förordningar SFS Dela. Dela detta dokument via E-post. E-post. Skicka. För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se. Du är här: SFS / 2016 / 800-899. Sök i dokumentet. SFS 2016:881 Förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 160881.PDF Ladda ner Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (pdf 478 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande1 dels att 1 a § ska upphöra att gälla, dels att 2, 8, 9, 13 och 17 §§ ska ha följande lydelse I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Ändringarna syftar till att göra investeringsstödet effektivare och mer ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet (10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1) Förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande; utfärdad den 29 september 2016. Regeringen föreskriver följande. Förutsättningar för stöd 1§ Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden. OJ L 183, 8.7.2016, p. 1-29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL,.

2016:880 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016. 2. Förordningen tillämpas även på byggnadsprojekt som har påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 25 mars 2015. 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari månad 2017. 4 SFS 2018:157 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 180157.PDF Ladda ner Facebook Twitter LinkedIn Google

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006. Mer information. På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten. Information om EU-förordning 2016/23 Förslag till ändringar i förordningen - 2016:881 - om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Departement: Finansdepartementet Sista svarsdatum till departement/motsv: 2019-09-23 Besvarat av SKL: 2019-09-20 Ansvarig på SKL: Jan-Ove Östbrin

Regeringskansliets rättsdatabase

BFS 2016:17 HYBO 1 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande; Utkom från trycket den 20 december 2016 beslutade den 20 december 2016. Boverket föreskriver följande med stöd av 29 § förordningen (2016:881) o fördelning av potter (7 § förordningen 2016:881) Ale Järfälla Perstorp Upplands-Väsby Alingsås Klippan Salem Uppsala Bjuv Knivsta Sigtuna Vallentuna Bollebygd Kungsbacka Simrishamn Varberg Botkyrka Kungälv Sjöbo Vaxholm Burlöv Kävlinge Skurup Vellinge Båstad Landskrona Sollentuna Vårgård Direktiv (EU) 2016/797 kommer att föreskr iva detta. L 138/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 26.5.2016 (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 apr il 2004 om inrättande av en europeisk jär nvägsbyrå (jär nvägsbyråförordningen) (EUT L 164, 30.4.2004, s. 1)

Promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Förvaltningsrätten i Stockholm har med utgångspunkt i de intressen som dom-stolen har att bevaka granskat den remitterade promemorian och vill med anled Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande;Regeringen föreskriver att 2 och 11 §§ förordningen (2016:881) om statligt

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om . statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder . för studerande (Fi2019/02681/13B) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sin Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Riksbyggen får härmed avge yttrande över rubricerad promemoria. Nedan redogör vi för våra övergripande synpunkter och därefter kommenterar Riksbyggen enskilda ändringsförslag anges i förordningen (2016:881) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. 2(3) Ärende nr 14-89-1062 5570 Lst:s dnr 35595-2018. Länsstyrelsens beräkningsunderlag Totalt beviljad BOA, kvm 4 795,2 Totalt ej beviljad BOA, kvm 239, ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Diarienr Fi2019/02681/BB Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och organiserar cirka 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier har tagit de

Förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251); utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver1 i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2 dels att 5, 11, 12, 14-16, 19, 21, 28 och 29 kap. ska upphöra att gälla, dels att 6, 7, 9, 17 och 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 2 § Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Anmälan av svar på remiss Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner denna anmälan. Johan Castwall Förvaltningschef Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen

Regeringen uppdrar åt Boverket att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna enligt 8 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyres bostäder och bostäder för studerande årligen bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen för nyproduktion av hyresbostäder Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 12 av 33 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser

SFS 2016:881 Förordning om statligt investeringsstöd för

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Innehåll Kapitel I - Allmänna bestämmelser. Artikel 1, 2, 3, Förordningen (SFS 2018:1463) om producentansvaret för returpapper ; Nya förordningar från och med 2019. I slutet av juni 2018 fattade regeringen beslut om ramar samt ansvarsfördelning för förpacknings- och tidningsinsamlingen. De nya förordningarna trädde i kraft den första januari 2019 normhyror enligt förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande . Regeringens beslut . Regeringen uppdrar åt Boverket att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna enligt 8 § förordningen (2016:881

Förordning (EU) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gällde parallellt under tiden 21 april 2018 till 20 april 2019. Sedan den 21 april 2019 tillämpas endast den nya förordningens regler. Produkter (enskilda exemplar, inte modeller) som släppts ut på marknaden före 21 april 2019 och uppfyller kraven i direktivet 89/686/EEG kan fortsätta att tillhandahållas att yttra sig över promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. SFS ställer sig generellt positiva till promemorians förslag, men har tveksamheter kring vissa av dess förslag

Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En förordning med viktig miljöhänsyn föreslås liksom inrättandet av ett nationellt skogsprogram.; Vi vill peka ut fem områden där det nuvarande förslaget till förordning riskerar att allvarligt försvåra för den medicinska forskningen.; Eller att i en generell förordning fastställa. Rubrik: Förordning (2016:1089) om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning Omfattning: ändr. 13 §, bil. Ikraft: 2017-01-0

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/881 av

 1. Av 15 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, jämförd med bilaga 2 till samma förordning, följer att chefen för insatser i Högkvarteret benämns insatschef (jfr. FFS TI 2 §). 1. Försvarsmakten ska - upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i sa
 2. 15.6.2016 Europeiska unionens officiella tidning L 158/3SV (1) Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel - Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 228)
 3. EBA/GL/2016/07 18/01/2017 . Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/201
 4. › Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Sök Förteckningar. Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS
 5. BFS 2016:9 BÄL 1 1 Boverkets föreskrifter om stat ligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer; Utkom från trycket den 8 november 2016 beslutade den 8 november 2016. Boverket föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2016:848) o
 6. ner förordningens artiklar 36-57 om motsvarande regler i den numera ersatta Bryssel I-förordningen nr 44/2001.16 Erkännande sker således automatiskt, dvs. utan att något särskilt förfarande behöver anlitas, medan.

EUR-Lex - 32016R1103 - EN - EUR-Le

Förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och

SFS 2018:157 Förordning om ändring i förordningen (2016

 1. Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen. Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 25 april 2016
 2. Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.
 3. Ändr ingar av förordning (EU) 2016/2281 Bilaga IV till förordning (EU) 2016/2281 ska ändras i enlighet med bilaga XXV till den här förordningen. Ar tikel 26 Ikraf tträdande Denna förordning träder i kraf t den tjugonde dagen ef ter det att den har offentliggjor ts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är.
 4. Nya förordningen (EG) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gäller parallellt under ett år, men från och med 21 april 2019 gäller endast den nya förordningens regler. Arbetsmiljöverket och Konsumentverket är marknadskontrollmyndigheter för personli
 5. 3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1)
 6. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Uppdaterad: 2019-01-25 Förbud 6 § [4396] Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsvarande förbud inte redan följer av EU-förordningen om f-gaser. Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EU-förordningen o

EG-förordning 1881/200

Förordning 2016/1239 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser Uppdaterad: 2019-10-30 med användning av de godkända uppgifter som fyllts i av sökanden, och fylla i d Projekt inom denna utlysning ska stödja svensk förvaltning och operationalisering av uppdraget i Eures-förordningen (EU) 2016/589 av den 13 april 2016, som beslutad av Europaparlamentet och Rådet. För denna utlysning gäller följande: Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt av Arbetsförmedlingen Förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner. Etable­ring. Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatse Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016 om ändring av delegerade förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregiste förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. 3 PTS har rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjänster att betala avgift och PTS planerar att ta ut en avgift om 25 000 kronor per år från 2017 I förordningsmotivet berättar regeringen varför förordningen kommit till och ger besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas. Förordningsmotiv (söktjänst) Förordningsmotiv i pdf från och med Fm 2000:1 till och med Fm 2016:1 förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425 är en ny förordning som har införts för att harmonisera processer och återspegla nuvarande praxis för utveckling och införande av personlig skyddsutrustning på marknaden i Europa Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras

Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159. Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se FFS 1987:34 Förordning om tillämpning av förordningen (1984:1039) 29 november 2016 PDF_138 KB. FFS 1982:39 Överbefälhavarens kungörelse med fastställande av bestämmelser för kryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga. 29 november 2016 PDF_4 KB SOU 2016:77 Betänkande av Gymnasieutredningen Stockholm 2016 En gymnasieutbildning för alla 1.2 Förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039).. 95 1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för.

Förslag till ändringar i förordningen - 2016:881 - om

En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425 SKSFS 1991 3 Förordning om gränserna för fjällnära skog.pdf - 0,09 MB SKSFS 1996 5 Förordning om ändring i förordningen (SKSFS 1991 3) om gränserna för fjällnära skog.pdf - 0,01 MB SKSFS 1998 2 Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter vid handel med skogsodlingsmaterial samt för tillsyn och kontroll av produktion av och handel med skogsodlingsmaterial.pdf - 0,01 M Den nya förordningen speglar målen för de statliga insatserna och Kulturskolecentrum, det vill säga att kulturskolebidraget ska förbättra kulturskolornas möjlighet till undervisning av hög kvalitet. Bidraget ska användas både till att skapa en bred kulturskola för alla, men också fördjupning utifrån allas olika förutsättningar Förordning (1989:1003) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Omfattning upph. 1, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 4 §; ändr. 6, 7, 9, 10 §§; ny 5 § Ikraftträder 1990-01-0 SFS 2016:400 Wolters Kluwer Elanders Sverige AB, 2016 Överklagande 26 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan. 3

Remiss av promemorian Förslag till ändringar i

 1. Förordningen senast ändrad genom 2016:380. 1 . VD ] MSBFS Bestämmelserna gäller inte hantering för vilken Försvarsmakten har meddelat särskilda föreskrifter enligt 26 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 3.
 2. Den 23 mars 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken (ändringsförordningen) i kraft. Ändringsförordningen innebar bland annat att myndigheten bytte namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) , de varumärken som myndigheten hanterar bytte namn till EU-varumärken och avgiftssystemet.
 3. 1. Förordning (EU) 2016/6791 (dataskyddsförordningen) trädde i kraft den 25 maj 2018. Ett av de främsta målen med förordningen är att ge en enhetlig dataskyddsnivå i hela Europeiska unionen och att undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten för personuppgifter på den inre marknaden2
 4. Båda gäller! Den 1 Januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen EU/517/2014 i kraft och ersatte då den gamla förordningen EG/842/2006. Den 1 januari 2017 trädde den nya svenska f-gasförordningen SFS 2016:1128 i kraft och ersatte då den gamla svenska förordningen SFS 2007:846. EU/517/2014 utgör basen för f-gaslagstiftningen inom EU och varje medlemsstat kompletterar.
 5. Rubrik: Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. Ikraft: 2019-01-01 . 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7-11, 13-43 och 45 §§, - 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 12 §, oc
 6. Helsingfors den 11 februari 2016. Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten. I enlighet med statsrådets beslut . ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) i 4 §, 38 § 1 mom., 66 h § 7 punkten, 66 i § 4 mom., mellanrubriken före 67 §, 68 a och 68 b § samt 71 § 2 mom.,. sådana de lyder, i 4 § och 38 § 1 mom. i förordning 1786/2009, 66 h § 7.

Remissyttrande Förslag till ändringar i förordningen (2016

a8-0073/2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/200 SKOLFS 2016:1 Utkom från trycket den 25 januari 2016 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan; beslutade den 13 januari 2016. (Senaste ändring SKOLFS 2018:2.) Skolverket föreskriver följande med stöd av 7 och 13 §§ förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Det har kommit en ny förordning om fluorerade växthusgaser som ersätter den tidigare förordningen 2007:846. De delar i den tidigare förordningen som gällde äldre köldmedier av typen CFC, HCFC och haloner har flyttats till en ny förordning som redovisas separat.Ändringen berör alla som har fluorerade växthusgaser som köldmedier. Den gäller även de som utför kontroller. Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner (beslut om länstal) Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Ett fel har inträffat, försök igen. Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (Text av betydelse för EES)$ C/2016/2001 EU law. Publication metadata Download and languages. Available languages and formats.

Beslut om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och

23.9.2016, s. 1). (3) Kommissionens förordning (EU) 2016/1905 av den 22 september 2016 om ändr ing av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gälle Den nya EU-förordningen om inter nationell successionsrätt . Av professor M ICHAEL B OGDAN. Uppsatsen presenterar summariskt den nya EU-förordningen nr 650/2012 om internationell successionsrätt. Förordningen medför för svenskt vidkom mande ett antal viktiga nyheter, bl.a. en övergång från nationalitets- till domicilprincipen, ett visst godtagande av arvlåtarens rätt att välja.

Uppdrag att ta fram en modell för årlig omräkning av

Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet Departement Finansdepartementet S3 Utfärdad 2016-10-06 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:239 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-04-2 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie, SFS 2017:134 Fakta - PPE-förordningen (EU) 2016/425. Personlig skyddsutrustning (PPE) är enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425: Utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet den 18 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 oktober 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om jär nvägstranspor tstatistik (EGT L 14, 21.1.2003, s. 1)

Kompensation enligt artikel 7 i EU -förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt. Beslut 2017-10-09; 2016. Stockholm 2016-09-14 Remissvar: Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (DS 2016:11) Dnr: S2016/03366/FS Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har den 16 maj 2016 beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss Förordning (2016:653). 3 KAP. KOMMUNENS SKYLDIGHETER Förebyggande verksamhet 3:1 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstad Diarienummer: 2016/698. Finansdepartementet Konsumentenheten Kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete. Konsumentverket välkomnar möjligheten att inge kompletterande kommentarer angående artikel 8 i kommissionens förslag till en reviderad förordning om konsumentskyddssamarbete

Helsingfors den 21 december 2016. Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten. I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016): 1 § Tillämpningsområde. I denna förordning finns bestämmelser om sådana el- och driftsarbeten som avses i 4 kap. i elsäkerhetslagen. Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (DS 2016:11) Ladda ner dokument. Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (pdf, 284.3 kB) Datum. 29 augusti 2016. Departement. Socialdepartementet. Diarienummer. 1.1.3-2016-6281. Mer inom samma ämne Av 3 kap. 3 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att för en överträdelse av 38 § FMH genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kr. 2016-M 7717: Publikations

Ändringar i förordning (2016:881) om statligt

Beslut 2018-01-17; 2016-11308 JFG begärde kompensation enligt EU -förordning 261/2004 för sig och tre medresenärer med sammanlagt 2 400 euro (600 euro per person). De skulle flyga från Arlanda till Los Angeles. Avgången ställdes in och de bokades om till en annan flygning senare samma dag. Även de [2016:1128] 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 3 16 maj 2016. Miljödepartementet. Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Ladda ner dokument. Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i förordningen om geografisk miljöinformation (pdf, 6.8 MB Förordning (2016:1041) om plastbärkassar Version: 2016:1041. Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2016-11-17 Ändring införd SFS 2016:1041 Ikraft 2016-12-13 Källa Regeringskansliets rättsdatabase

RIKTLINJER FÖR UPPLYSNINGSKRAV I DEL ÅTTA I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 . EBA/GL/2016/11 04/08/2017 . Riktlinjer för upplysningskrav i del åtta

 • Homeaway omdöme.
 • Wet n wild contour.
 • Spelteori statsvetenskap.
 • Åhlens kläder dam.
 • Kontersprüche.
 • Paddys malmö liveband.
 • Slangvärmare universal.
 • Blågröna alger akvarium.
 • Swedish edm.
 • Mommas kiruna.
 • Samsung a5 2016 wiki.
 • Europa league lottning kvartsfinal.
 • Vetenskapligt skrivande bok.
 • Citalopram biverkningar.
 • Är det dyrt på fiji.
 • Body jet återhämtning.
 • Bit ly konto.
 • Shisha rauchen alter.
 • Kirurgisk abort risker.
 • Apollo playa del ingles.
 • Joker kostym.
 • Högnivå vs lågnivå.
 • Genteknik etik och moral.
 • Böcker om självkänsla.
 • Body fitness tävlingar 2017.
 • Båt från phu quoc till sihanoukville.
 • Fällkniven gp.
 • Toyota fj cruiser i sverige.
 • Vildsvinskött pris.
 • E bike touren tegernsee.
 • Ångdusch bauhaus.
 • Psychologie jäger.
 • Netsuzou trap gogoanime.
 • Usb 3.0 hub test 2018.
 • Kitchenaid vattenkokare 1,25.
 • Sveriges största äventyrsbad inomhus.
 • Harper hanovers lopp vinnare 2017.
 • Dinar till sek.
 • Nivea adventskalender.
 • Cs go prisjakt.
 • Ögoninflammation katt.