Home

Vad är en hållbarhetspolicy

Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla? En bra grund för företagets hållbarhetsarbete är att upprätta en hållbarhetspolicy. Policyn är ett slags styrdokument för företagets hållbarhetsarbete på så sätt att den ger uttryck för hur företaget arbetar för att hantera olika risker. Det finns inga regler om hur en policy ska. Hållbarhetspolicy är Etiska riktlinjer, Frågor och svar Vad som är god etik skiftar mellan olika sammanhang och branscher En medarbetare handlägger inte en fråga om det finns risk för att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas En hållbarhetspolicy kan således sägas syfta till att visa hur företaget verkar för ett mer hållbart samhälle, exempelvis genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Mallen är enkel att anpassa efter verksamhetens förutsättningar och behov

Hållbarhetspolicyn är en proaktiv partner till vår uppförandekod. Den beskriver Swedbanks ansvar gentemot samhället vi verkar i och som vi är en viktig del av. Den definierar vad hållbarhet betyder för Swedbank och vägleder alla insatser, målsättningar och instruktioner relaterade till bankens arbete för en hållbar samhällsutveckling HÅLLBARHETSPOLICY Bakgrund Bolagets värderingar och övergripande strategier Den grundläggande strategin inom koncernen är att kombinera affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta för att utveckla verksamheten. * Affärsnytta handlar om att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör? Hållbarhetspolicy + − Vår miljöpåverkan En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att inspirera, stödja och påverka andra aktörer i samhället till att agera mer hållbart Transparens och kundinflytande är en viktig utgångspunkt för Skandia Fastigheter i dess hållbarhetsarbete. Vi strävar efter att det ska prägla vår verksamhet, vad gäller relationen till våra kunder, ägare och andra intressen-ter och vi ska minst uppfylla relevanta branschstandards vad gäller krav på transparens. Skandia Fastigheter ska Hållbarhetspolicy.docx . V D 9 Styrelse . 20131024 : 1/4 . Mia Edofsson Mia Edofsson Styrelse 20171024 4 . kunna utvecklas som företag behöver vi veta vad våra intressenter värdesätter. Akademiska Hus är en betydande aktör i utvecklingen av det hållbara samhället och v

Ekobanken gör en komplett redovisning av utlåning till verksamheter och projekt. Denna transparens är vårt viktigaste instrument för att visa hur vi arbetar i praktiken. Redovisning av bankens hållbarhetspolicy och hållbarhetsarbete sker årligen. Uppföljning av hållbarhetspolicyn sker kontinuerligt under året Hållbarhetspolicy Stångåstaden Vår vision Ett steg före innebär att vi ska driva utveckling i branschen för en hållbar framtid. Vi ställer miljökrav på alla produkter som byggs in i våra fastigheter för att undvika ämnen och material som är skadliga för människor och miljö Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. ska genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov för att bistå med lösningar som leder mot en hållbar framtid. Umeå Energi ska ligga i framkant vad gäller utveckling av långsiktigt hållbar energiproduktion

Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla? - DokuMer

Hållbarhetspolicy_20150430.docx V D 9 Styrelse 20131024 3/3 Mia Edofsson Mia Edofsson Styrelse 20150428 2 Miljö & Energi Akademiska Hus är en betydande aktör i utvecklingen av det hållbara samhället och v Hållbarhetspolicy Oaxen Krog & Slip. Vi stödjer och strävar efter att följa FN: Goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vår verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald för såväl våra anställda som gäster och Vad är era utvecklingsmöjligheter. Hållbar utveckling - vad betyder det? Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid som publicerades i 1987

Cassandra Oils hållbarhetspolicy utgör en del av bolagsstyrningen och är en ledningsfråga med ansvaret fördelat genom hela organisationen. Samtliga anställda förväntas leva upp till dessa åtaganden och ta sin del av ansvaret i sitt dagliga arbete Hållbarhetspolicy Vänlig i mer än orden. Snäll mot alla på jorden. Att jobba med sin egen aktivitetsbalans är en viktig investering i vardagslivet! Att få ihop allt man vill, behöver eller förväntas göra på ett sätt som ger välmående och hälsa i livet 2018-04-16 Hållbarhetspolicy 2 (6) 1. Inledning Castellum är en långsiktig fastighetsägare, vilket präglar allt agerande, såväl ägande, förvaltning och utveckling som kundrelationer, samverkan och finansiering På Tenant & Partner vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling, det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och vår strategiska plattform. Tenant & Partners hållbarhetspolicy har utgångspunkt i vår vision och vi vill skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, för samhället, för våra medarbetare och för Tenant & Partner som bolag 20 maj 2016. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Hållbarhetspolicy för Samhall AB Antagen av Samhalls styrelse 2018-04-26. Hållbarhetspolicyn är en del av styrelsens bolagsstyrning. Personuppgifter ska inte sparas en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas Studien Sustainable Brand Index Business to Business 2017 visar att hela 78 procent av stora företag i Sverige har en formell hållbarhetspolicy SB Insight är en vad exekutiva. Hållbarhetspolicy 2 Bakgrund AP-fondernas verksamhet regleras i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fondslagen). Enligt AP-fondslagen är Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas (AP-fonderna) övergripande uppdrag är at

Bakgrund. Under hösten beslutade riksdagen om en ändring i årsredovisningslagen (och motsvarande lagar för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag med flera) som innebär att företag av en viss storlek från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 ska upprätta en hållbarhetsrapport, i de flesta fall således kalenderåret 2017 Lagret är en avdelning där det finns en stor skillnad i könsfördelning. Sammanlagt på de övriga avdelningarna är 47% av de anställda kvinnor och 53% män. Rowico har en kvinnlig VD sedan 2018 Vad är en energideklaration. Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra Vad är en avfallsplan? En avfallsplan är ett av de viktigaste instrumenten som en kommun har för att driva på utvecklingen inom avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan och göra det på ett sätt som ger god service till våra kunder och som är kostnadseffektivt

Emellanåt hamnar jag i en frågeställning kring varför man blir lärare - alltså vad var det som gjorde att man valde att bli lärare. Det behöver inte nödvändigtvis vara mig själv det handlar om, utan en kollega, en gammal kollega eller någon kompis som berättar något från sin arbetsplats. Jag hade ett sådant telefonsamtal igå En patientjournal består av en eller flera journalhandlingar En patientjournal består av en eller flera journalhandlingar eller journalanteckningar. Journalhandlingen kan föras på papper, digitalt (exempelvis i en dator) eller via ljudinspelning och bestå av anteckningar, filmer eller bilder. En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar Vad är en paketresa? Vad är inte en paketresa? Researrangörens ansvar. Vad är en paketresa? När en resenär för samma resa eller semester köper minst två av följande tjänster till ett gemensamt pris, är det fråga om en paketresa:. transport (flyg, buss, tåg, fartyg

En annan sak är åldern. Ju längre en person lever, desto större är risken att det hinner uppstår skador i generna som kan leda till cancer. Det är därför cancer är vanligare bland äldre personer, även om barn också kan få cancer. Här kan du läsa mer om cancer hos barn. Olika orsaker till skador i genern Den 1 november uppgav Vita Huset att den man som är misstänkt för att ha begått terrordådet i New York den 31 oktober ses som en combatant , på svenska kombattant.Detta inlägg diskuterar vem som kan klassas som en kombattant och kommer fram till att Vita Huset har missförstått vad en kombattant i folkrättslig mening innebär Barnets familj är alltid rätt. Bilden av vad som är en familj genomsyrar stora delar av vårt samhälle och för att underlätta sin egen och barnets vardag kan det vara bra att berätta för barnets förskolepersonal eller lärare hur barnets familj faktiskt ser ut Vad fyller då en trygghetsförsäkring för funktion? Tanken med en trygghetsförsäkring är förstås att den som tar detta ska kunna bibehålla sin nuvarande levnadsstandard under en längre tid, och inte behöva ta ett stort ekonomiskt slag direkt när man blir arbetslös Det handlar inte bara om ett nytt jobb, det handlar om en bättre framtid. Clockworks ambition är att vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Till oss kan du vända dig när du vill ta nästa steg, som företag eller som individ. Läs me

Hållbarhetspolicy - en mall från DokuMer

Vad är en handling och vad är ett ärende. En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper eller en hårddisk. I lagen så beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel Vad är en vinstandelsstiftelse? En vinstandelsstiftelse är ett effektivt och enkelt sätt att engagera och premiera anställda när företaget når uppsatta mål. Företagets personal får därmed möjlighet att ta del i den vinst de är med och skapar En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång..

Vad är en vetenskaplig artikel? Vad är en vetenskaplig artikel? Lärobjekt från Karolinska institutets bibliotek. Med instuderingsfrågor. (45 min) Den perfekta resursen för dig som tycker att detta med olika sorters artiklar, vetenskaplighet, metoder, tidskrifter m.m. är oklart och svårt! Grundläggande och pedagogisk. Vad är en skog? • En skog kan vara olika saker för olika personer • Här använder vi FAOs definition • Ett sammanhängande område där träden är mer än 5 m höga och täcker minst 10 % av marken . Hållbart skogsbruk • Vi pratar mycket om hållbart skogsbruk

Hållbarhetspolicy Swedban

Ekonomisk förening - Vad är en ekonomisk förening? En ekonomisk förening är en företagsform som medlemmarna deltar i och kan dra nytta av. 2020-11-04 Verksamhetsplan - Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra under en kommande period 1 vad är en ideologi 1. Ordet ideologi kommer från början från grekiskan och betyder läran om idéer? Men idéer om vad? Vad handlar politiska ideologier om? Klura och fundera kort i grupp. Försök komma på en översiktlig eller enkel förklaring. Och en mer utförlig eller djupgående förklaring Vad är en politisk ideologi? Vi förklarar vad en algoritm är! Du har säkert hört talas om att algoritmer styr till exempel dina flöden i sociala medier, men vad är en algoritm egentligen? Algoritmer är en från början en matematisk term som egentligen bara är ett finare ord för en lista med instruktioner

Hållbarhetspolicy - Energimyndighete

 1. Vad är en kontrollplan? För att ett projekt ska uppfylla exempelvis säkerhet, tillgänglighet och energi enligt de krav som ställs krävs det att man kontrollerar utförandet. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven
 2. Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna. Köp alla 1 000 frågor nu. Nationalencyklopedin: färist, gallerliknande anordning över en väg med uppgift att hindra betesdjur från att passera. Om djuren försöker gå över kommer de att fastna med benen mellan gallren
 3. kommer att lukta men det ska inte lukta
 4. Vad är en anbudsgivare? En anbudsgivare är en leverantör som lämnar ett anbud i en offentlig upphandling eller en annan form av anbudsförfarande. Ett anbud är ett erbjudande från en part om att ingå ett avtal med en annan part. I offentliga upphandlingar är ett anbud svaret på ett upphandlingsdokument från en upphandlande myndighet.
 5. Hemsida, sajt, webbsida, webbplats - kärt barn har många namn.- Men vad säger man egentligen och vad är vad? Och vad säger, eller vad använder ni/du för begrepp eller ord?Tja, i detta fallet finns väl ingen gyllene regel egentligen - och för att göra en historia kort så är orden Webbplats och Hemsida ungefär samma sak, man kan säga at
 6. Vad är en stomi? En stomi är en kirurgiskt skapad öppning i kroppen som gör att avföring och/eller urin från tarmen eller urinvägarna kan passera. Det finns tre typer av stomier: kolostomi, som bildas av tjocktarmen, ileostomi, som bildas av tunntarmen och urostomi, som leder urin via en del av tarmen. Läs me

Hållbarhetspolicy Ekobanke

 1. En maildomän, eller e-postdomän, är den del av en e-postadress som kommer efter symbolen @. För personlig e-post är det ofta gmail.com, outlook.com eller yahoo.com. I affärssammanhang är det allra vanligast att företagen har en egen e-postdomän. Om du redan har en tanke vad för domän du vill registrera - vänta inte för länge
 2. Vad är SaaS eller software as a service. SaaS, software as a service eller mjukvara som tjänst på svenska är tillsammans med PaaS och IaaS olika byggblock eller pusselbitar i en molnleverans där SaaS är själva mjukvarudelen i lösningen
 3. Starbucks Progressive Webb App är ett bra exempel på vad som går att bygga. DEMOs. Sidan App Scope, som självklart är en PWA, har ambitionen att bli en App Store för PWA's. Väl värt ett besök om du vill installera lite Progressiva Webb Appar. Sudoku appen är en riktig tidstjuv
 4. Vad är en kravprofil? En kravprofil är ett sätt för ett företag att berätta vilken kompetens de söker. Alla tjänar på en välgjord kravprofil. Det kan vara allt från en lång, utförlig beskrivning av tjänsten, företaget och vad som krävs av dig som söker jobbet - till att man rätt och slätt bara letar efter rätt person
Ekobanken | Medlemsbank

Stångåstaden Hållbarhetspolicy

 1. Vad är en specialskola? Specialskolan består av tio obligatoriska årskurser och har en egen läroplan: Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Utbildningen i specialskolan ska så långt som möjligt motsvara utbildningen i den ordinarie grundskolan, men ta större hänsyn till varje barns individuella förutsättningar
 2. En modern metod som används ofta är genrepedagogik. När man lär sig språk och nya saker försöker man förstå och hitta strukturen i språket och ämnet enligt den här tekniken. Metoden grundas på att alla olika ämnen och sammanhang har ett eget språk. Grundtanken inom metoden är: Vad är det jag vill förmedla och till vem
 3. Vad är en kardinal? Kardinal är en hederstitel och den högsta ställning man kan ha i katolska kyrkan, utöver att vara påve. Kardinalernas främsta uppgift är att välja påve och de kardinaler som är yngre än 80 år ingår i konklaven. Kardinal är man på livstid men man får bara rösta i konklaven fram tills dagen då man fyller år.
 4. Vad är en fond? En fond består av en samling olika värdepapper, till exempel aktier. En fond har alltid en viss risknivå. När du köper fonder ska du välja en risknivå som du känner dig bekväm med. Värdet på fonden kan gå både upp och ner beroende på hur innehavet i fonden utvecklas
 5. a leverantörer ska skicka e-fakturor till mitt företag, myndighet eller organisation? Redo att komma igång? Kontakta oss eller skapa ett konto idag. Registrera dig gratis. kontakta sälj

Vår hållbarhetspolicy Vi tror på handling när det gäller

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheten kan höra byggnader, skog, vatten, fiske m.m. Varje fastighet har en unik beteckning och fastigheten skiljs från omgivningen genom en fastighetsgräns som definieras av gränspunkter i fastighetens hörn Vad är en journalanteckning? 14 Sep 2016 05:10 1.52 K (02_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion. 01:21. Vad ska en journalanteckning innehålla (03_ID_1992) 0 1.7 K 0. 01:06. Vad är en genomförandeplan

Hållbarhetspolicy - Botkyrkabygge

En ventilförsedd andningsbehållare är en spacer som har ventiler för att hålla sprayen inne en kort stund. Ventilerna öppnas för att släppa förbi läkemedlet när man andas in. Andningsbehållare kan vara särskilt användbara för små barn eller för patienter i alla åldrar som har fått instruktioner om att inhalera kortikosteroider, som även kan kallas steroider Vad är en offentlig tillställning? Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, Syftet med lagen är att begränsa och förebygga smittorisker i situationer där ett stort antal människor befinner sig relativt nära varandra och därigenom ökar risken för smitta Vad är en turbowarrant? En turbowarrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa (turbo köp) eller sälja (turbo sälj) en viss aktie eller annan underliggande vara till ett bestämt pris vid en viss dag i framtiden. På så vis skiljer sig inte turbowarranten från t.ex. en warrant eller en option

Vad är en miljöpolicy? - Företagarn

En CDP flyttar alltså inte data från en silo till en annan - det är snarare en dynamisk plattform som samlar, sammanfogar och kopplar data till kundprofiler. Funderar du på att integrera dina datakällor? Läs vad marknadscheferna själva tycker om att implementera datadriven marknadsföring Vad är en mumie? Avsnitt 2 · Säsong 2 · 28 min Vad är en mumie? Och hur tillverkas de? Ann ger sig ut på mumiejakt. Konstigt nog kommer hon också in på tomatburkar och torkad svamp Vad är en yrkeshögskola? På en yrkeshögskola, yh, utbildar du dig till ett visst yrke och för ett speciellt yrkesområde. Yrkeshögskolan passar dig som vet vad du vill arbeta med och som snabbt vill börja arbeta efter en utbildning. En yh-utbildning är svaret på arbetsmarknadens behov Vad kan syfta på: . Vad - att satsa pengar på utfallet av en viss händelse, se vadslagning; Vad - en kroppsdel, se vaden; Vad (juridik) - ett ordinärt och devolutivt rättsmedell, med vilket en part hos hovrätt sökte ändring i beslut av underrätt Vad (fiskeredskap) - ett fiskeredskap i form av ett stort nät bundet av garn Vad - ett övergångsställe i ett vattendra Vad är en Podcast? En podcast (podd, poddradio, poddsändning) är en serie avsnitt (ljud eller video) som vanligtvis distribueras via ett RSS-flöde. Du kan med olika alternativ prenumerera på dessa flöden för att hela tiden få tillgång till en podcasts senaste avsnitt

Vad är hållbarhet? Hållbarhetsforu

Vad är en inkomstmiljonär? En inkomstmiljonär är en person vars sammanlagda inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital är större än 1 000 000 SEK i den senaste godkända deklarationen. Inkomstmiljonärer under åren. Taxeringsåret 2018 fanns det 190 925 inkomstmiljonärer i Sverige Att surfa utan en VPN är som om att gå runt på stan med din adress synligt tryckt på din tröja. På internet innebär det att din dator eller mobils IP-adress är synlig för alla ställen du surfar på. Vad en VPN gör är att den skapar en tunnel för din internet­uppkoppling och döljer din adress medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. En policy kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de för konsekvens för organisationen

Syftet spelar roll - Entropics Asset Management ABAffärsetik - AF BostäderVilka lönekostnader har vi för en medarbetare? - CelaviMy Soffor & fåtöljer - Kontorsmöbler och kontorsinredningRestaurangen | Högbo brukshotell

En svacka är en mildare version av lågkonjunktur och en recession är en djup och beständig lågkonjunktur. Om man går tillbaka till finanskrisen, 2008/2009, så var det en väldigt djup lågkonjunktur, där produktionen sjönk drastiskt, arbetslösheten steg snabbt, och sysselsättningen minskade Det är gratis och bara en av de många fördelarna med att ha ett Microsoft-konto. Med inställningarna för Family.Microsoft.com kan du hämta rapporter om barnens aktivitet, ange tids gränser för skärmen, kontrol lera barnens plats, begränsa vilka webbplatser och spel de ska ha åtkomst till och kräva godkännande för inköp från Microsoft Store tis 28 jul 2015, 20:32 #337847 Förstår att det beror på olika omständigheter men vet någon mellan tummen och pekfingern vad skogen är värd per hektar. Är lite osäker på tillväxningen den varierar tydligen men det är mellan 15-25 årig skog som odlats. Vad kostar en hektar Vi brinner för att hjälpa människor att hitta rätt. Till oss är du välkommen in på en kopp kaffe för att prata mer om vem du är och vad vi kan hjälpa dig med. Clockwork finns på flera olika platser i landet. Kontakta os Avställningsförsäkring - Vad är en avställningsförsäkring? En avställningsförsäkring - eller garageförsäkring - är en helförsäkring för en avställd bil. Det vill säga en helförsäkring för en bil som inte är i bruk. Den gäller bland annat vid 1) brand, 2) stöld och 3) vagnskada. Läs mer om avställningsförsäkring nedan En hedgefond har istället ofta en målsättning om att aldrig minska i värde, oavsett hur marknaden utvecklas och det är en stor anledning till varför de kallas just för hedgefonder. Till alla hedgefonder. Bli kund. Vad är en indexfond? Vad är en Fond-i-Fond? Innehåll *Skrivet maj 2016 Handel med värdepapper innebär alltid en risk

 • Babypool med tak.
 • Metallica medlemmar.
 • Armering staket.
 • Hth sense.
 • Malamute valp.
 • Vattenfall kundtjänst.
 • Breakdance leoben.
 • S calendar.
 • Sandhammaren naturreservat.
 • Gruppträning sundsvall.
 • Philips scd620.
 • Wann gehen us soldaten in rente.
 • Affiliate programs.
 • Maritim magdeburg dancing highlights.
 • Hartkirchen pocking einwohner.
 • Menskopp nackdelar.
 • Next for execution.
 • Människan gjord för att äta kött.
 • Mellerud turistbyrå.
 • Moteur chevrolet aveo 1.2 16v.
 • Karlshamns centrumförening presentkort.
 • Moringa kaufen apotheke.
 • Banque populaire méditerranée mon compte.
 • Cd spelare clas ohlson.
 • Fikonträd bruna fläckar.
 • Signaltekniker utbildning stockholm.
 • Nybro kommun evenemang.
 • Sydafrika areal.
 • Philips scd620.
 • Dålig munhälsa sjukdomar.
 • Filmkollo youtube.
 • Helena av storbritannien.
 • Bombningar i sverige 2017.
 • Br märken.
 • Windows instagram upload.
 • Familjerådgivning ale.
 • Kundservice skekraft se.
 • Polisstation skyddsobjekt.
 • Banh mi fläskkarre.
 • Gerber multitool.
 • Förälder till barn med cancer.