Home

Översiktsplan göteborg del 1

goteborg.s Del 1: Utgångspunkter och strategier Sammanfattning En summering av översiktsplan, utbyggnadsordning och konsekvensbeskrivning. Sammanfattningen finns även som särtryck. Inledning I inledningen presenteras kort vad en översiktsplan är och det uppdrag som ligger till grund för översiktsplanen. 13 Strategiska frågor Avsnittet inleds med övergripande målsättningar Översiktsplan för Göteborg. Del 1: Del 2: Del 3: Konsekvensbeskrivning: Utställningsutlåtande: Sammanfattning: Karto Sammanfattning Del 1: Utgångspunkter och strategier Sammanfattning Inledning 13 Strategiska frågor Utbyggnadsordning och områdesvisa inriktn. Planen antas av kommunfullmäktige. Översiktsplan för Göteborg består av tre huvuddelar, tre kartor, ett utställningsutlåtande, en konsekvensbeskrivning och en sammanfattning

del 2 användninG av mark- och vattenområden översiktsplan för GöteborG antaGen av kommunfullmäktiGe 2009-02-26 stadsbyGGnadskontoret överGripande mål och strateGier strateGiska frå Gor inriktninG för stadens utvecklinG del 1 utGånGspunkter och strateGier Sammanfattning Sammanfattar planens olika delar. Del 1: UtgångSpUnkter och. borg består av två delar: del 1 - planförslag redovisar de avsnitt som föreslås ändras i - över siktsplan för göteborg. i del 1 redovi-sas också nya avgränsningar för de kartskikt som berör jordbruksmark i översiktsplan för göteborg. del 2 kompletterar tillägget och redo - visar sambandet med översiktsplan fö

Backaplan - Planeringsförutsättningar för Backaplan - Plan

I Göteborg känner invånarna tillit till samhället och har inflytande över sina liv. Göteborg är en sammanhållen stad med en struktur som håller ihop stadens olika områden och de människor som lever och verkar där. Stadens delar är ihopkopplade och det är enkelt för alla att ta sig mellan arbete, bostad, rekreation och nöjen för Göteborg, och utgör en del av denna. Tillägget ska processas enligt plan och bygglagens regler som en översiktsplan med samråd, granskning och antagande. Det ska framgå av tillägget på vilket sätt som översiktsplanen ändras, vilket samband som finns mellan tillägg och översiktsplan sam Översiktsplanens utformning och delar En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att underlätta tillämpningen av planen och öka förståelsen för kommunens bedömningar.I översiktsplanen ska kommunen redovisa planens väsentliga. 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §

Elever tycker till om översiktsplanen – Stadsutveckling

översiktsplan för GöteborG antaGen av kommunfullmäktiGe 2009-02-26 stadsbyGGnadskontoret överGripande mål och strateGier strateGiska frå Gor inriktninG för stadens utvecklinG del 1 utGånGspunkter och strateGier Sammanfattning Sammanfattar planens olika delar. Del 1: UtgångSpUnkter och Strategier Sammanfattnin 3 översiktsplan för göteborg del 1 s 96, under rubriken natur- och kulturmiljöer för attraktivitet 4 d.o. inventering av Jordbruksmark Avgränsningar som ges i planför-slaget grundas på jordbruksverket databas över jordbruksmark. uppgif-terna för göteborgs stad är aktuella år 2009. som jordbruksmark räknas åker- och betesmark Brobyggarna del 1 - Stålet kommer Möt människorna som bygger Hisingsbron I webb-tv-serien Brobyggarna får du följa det komplexa bygget och hur människorna som bygger bron tar sig an allt från stormar på Biscaya till millimeteranpassningar av 7 500 ton tungt stål översiktsplan för GöteborG Antagen 2009-02-26 uppföljninGsrapport Uppföljningsrapporten är inte en del av översiktsplanen för Göteborg men ska fungera som ett stöd för att läsa översiktsplanen. Översiktsplan för Göteborg antogs den 26 februari 2009. För att översiktsplanen skall fungera som inriktningsdokument oc

ÖveRSIkTSpLAn FÖR GÖTeboRG GodkännAnde byGGnAdS nämnden 2008-10-28 STAdS byGGnAd Skon ToR eT ÖveRGRIpAnde må L och STRATeGIeR STRATeGISkA FRåG oR In TRIkT nI GFÖR STAdenS u TveckLInG deL 1 uTGånGSpunkTeR och STRATeGIeR FÖRSLAG TILL ÖveRSIkTSpLAn FÖR GÖTeboRG GoDk Änn An De byGGnADS nÄmn Den 2008-10-28 STADSbyGGnADSkonToR e del 1, Planförslag, sidan 9). Översiktsplanens generella rekommendationer för jord - bruksområden gäller fortfarande vid fortsatt planering av områden. Översiktsplan för Göteborg pekar ut markreservat och utedningsområde för kom - munikation. Dessa påverkas inte av planförslaget. pRODuKTIO

Sverige & Projekt: Krokslätt - Söder om Falkenbergsgatan

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns dalgång Antagandehandling december 2016 Antagen av kommunfullmäktige i Göteborg 2017-04-20, § 15 del av planområdet. Krokslätts fabriker, Hagåkers-gatans bostadsområde, Mölndals stadshus, Lacka Översiktsplan (tidigare generalplan) är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och som avser ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras Göteborgs Stads översiktsplan beslutas av kommunfullmäktige. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Det innebär dialog om framtidens Göteborg med göteborgare i alla åldrar, med näringslivet, intresseföreningar, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer

översiktsplan - Textal

 1. Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för DEL 1 - Planförutsättningar. 2 Medverkande Anders Svensson ansvarig planarkitekt SBK Under arbetet med fördjupad översiktsplan har delen väster om Kvillebäcken behandlats i ett separat program för detaljplan som godkändes a
 2. Göteborg följer upp sin översiktsplan varje år utifrån 13 målområden. 'Uppföljningens roll är att ge svar på om utvecklingen går i linje med översiktsplanens mål och om framtidsbilden håller på att förverkligas' berättar Christian Jönsson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning. De 13 politiska målområdena i översiktsplanen berör bland annat.
 3. Ny översiktsplan för Göteborg Om webbplatsen Brobyggarna del 1 - Stålet kommer . Brobyggarna del 2 - Stål möter betong . Brobyggarna del 3 - Bron växer fram . Möt brobyggaren Kristoffer Ekholm. Yrke: projektledare, trafikkontoret Göteborgs Stad
 4. Fördjupad översiktsplan för Kungshamn Det finns möjlighet att förtydliga planeringen för särskilda delar av kommunen genom att upprätta fördjupade översiktsplaner (FÖP).. Planens syfte är att visa hur dessa akuta problem skall kunna lösas inom ramen för en mer långsiktig och genomgripande strategi för Kungshamns centrums utveckling till ett attraktivt och välfungerande centrum.

EXTRA-avsnitt: Almedalen 2017, del 1. Stadspodden summerar Almedalsveckan 2017 utifrån ett samhällsbyggarperspektiv. Medverkande: Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure, Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, Mattias Goldmann, VD för FORES och 2030-sekretariatet samt Per Eriksson, VD för City i Samverkan Översiktsplan - ÖP 2018. De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040 1 1 Ö V E R S I K T S P L A N € D E L 1 , PA R T I L L E 2 0 3 5 Här beskriver vi översiktsplanens utvecklingsdelar på ett övergripande sätt. Vi beskriver även hur planen ska genomföras och varför. Kartan Användning av mark och vatten (bilaga 1) beskriver kommunens intentioner om användningen av mark och vatten LIBRIS titelinformation: Översiktsplan för Göteborg Tuve-Säve : lokalt program / [materialet har sammanställts av: Bengt Abrahamsson, Britt Kjellberg] Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (12) Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo - Frölunda Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg godkänns 2

Ur Översiktsplan för Göteborg, del 1. mellanstaDen mål och strategier • En tät bebyggelse kring knutpunkter, bytes-punkter och närmast kollektivtrafikens stråk ska eftersträvas. • Mellanstaden ska kompletteras med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur. • Ej störande arbetsplatser och bostäder sk Gällande översiktsplan 1 Arbetsprocess - tidplan 2 Läsanvisning 2 spektivet gäller även i geografiskt avseende så att kommunen och dess delar ses i ett regionalt sammanhang. Utpendlingen sker framförallt till Göteborg och Trollhättan som tillsamman Översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad 2016-06-01 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Bakgrund och syfte Göteborgs stads utbyggnadsplaner omfattar till stor del mark som ida

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma

Översiktsplan Göteborg. Posted on 20 maj, 2012 by killerstillerkillsailler. Det finns en del riskområden i staden som tas upp i översiktsplanen b. la att man skall undvika att bygga på skredkänsliga områden som finns på olika ställen i regionen DEL 1 Förslag ÖVERSIKTSPLAN 2020 Del 1- förslag MÅL OCH STRATEGIER, ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTENOMRÅDEN, lingsmöjligheter, inte minst till Göteborg, är faktorer som bidrar till dess att-raktivitet. Bebyggelseutvecklingen föreslås fortsatt ske väster om E6 geno 4 ÖP TIDAHOLM • DEL 1 Planförslag Tyck till om förslaget till Tidaholms nya översiktsplan! Detta dokument är inte en färdig plan utan en samrådshandling som redovi-sar viktiga utvecklingsfrågor i Tida-holms kommun. Ta tillfället i akt och lämna synpunkter på hur Du vill att kommunen ska utvecklas 4 Översiktsplan 2007 1.1 Styrkor och svagheter i Vimmerby Vimmerby kommuns styrkor och svagheter har analyserats i en process med brett deltagande från olika samhällsaktörer. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter har värderats dels ur företagens utgångspunkt, dels ur ett medborgarperspektiv Ängebäck, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 9. Kommunalt bostadsförsörjningsprogram del 1, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 10. Fortsätter att gälla: Högbergs industriområde, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 8.

Strategi för utbyggnadsplanering del 1 - Göteborg Vid en Drift- och underhållsgranskning säkerställs att trafikkontorets anläggningar blir utformade på ett sätt som ger en effektiv framtida drift av anläggningen och att rätt materialval/växtval används för att minimera framtida driftkostnader avseende anläggningens funktion Befintlig översiktsplan innehåller redan starka yttranden för jordbruksmarkens bevarande. Se exempelvis del 1 sid 93 och sid 96. Det är dock positivt att ytterligare stärka översiktsplanen. Med vänlig hälsning. Helena Norin ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg 1

Sollefteå kommuns översiktsplan består därför av tre delar: Del 1 - Ställningstagande Här redovisas kommunens ställningstagande för mark- och vattenanvändningen; • dels för geografiska områden som staden tä-torterna och landsbygden. • dels för olika verksamheter och verksamhetsom-råden som exempelvis vindkraft, klimatanpassn Götatunneln är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg.Den utgör en del av Götaleden - en delsträcka på E45.Tunneln har tre körfält i vardera riktningen, som går i två 14,25 meter breda, separata tunnelrör med tvärförbindelser på var 100:e meter för nödsituationer Del 1 - Översiktsplan för Vimmerby kommun (pdf, 4.5 MB) Del 2a - Statistikbilaga (pdf, 2.7 MB) Del 2b - Naturvårdsprogram (pdf, 614.8 kB) Del 2c - Verksamhetskartor (pdf, 4.9 MB) Del 2d - Tätortskartor (pdf, 4.9 MB) Del 2e - Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 7.6 MB) Så går det till att ta fram en översiktsplan Lokalisering Planområdet ligger i den nordvästra delen av Ludvigsborg och omfattar cirka 17,5 hektar. Området gränsar i öster mot Röinge stugområde och i nordväst mot Höörs kommun. Kartan illustrerar planområdets lokalisering. Berörda fastigheter är del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1, Ludvigsborg. Sammanfattning av planförslaget Planering & Utveckling.

Sista stora trädflytten i Kungsparken – Stadsutveckling

Översiktsplan för Göteborg - Textal

Hur ser Göteborg ut egentligen? Del 1. 75 000. Så många bilder har granskats. Minst. I nästan fem år har Göteborgs-Posten tillsammans med Göteborgs Stadsmuseum, forskare, bokförlag och. I arbetet med del 1 har utredningen biståtts av följande sakkunniga: rättssakkunniga Anna-Karin Berglund, Kristina Börjevik-Kovaniemi 9.1.10 Översiktsplanens konsekvenser.. 229 9.1.11 Översiktsplanens detaljeringsgrad.. 231 9.2 En digital översiktsplan. Göteborg den 18 augusti 2017 Yrkande (M) (L) (KD) Kommunstyrelsen 217-08-23 Ärende 2.1.5 . Yrkande ny fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg Det är prioriterat att förtäta de centrala delarna av Göteborg och därför finns det behov av att ta fram en ny översiktsplan för centrala Göteborg omgående Fördjupning av kommunens översiktsplan för delen Krokek - Strömsfors, 2020 (pdf, 15.3 MB) Miljökonsekvensbeskrivning, 2020 (pdf, 1.7 MB) Samrådsredogörelse, 2020 (pdf, 1.7 MB) Upplysning om sen komplettering till samrådsredogörelsen (pdf, 176.8 kB) Markanvändningskarta - karta för utskrift. Karta storlek A2 (pdf, 8.3 MB Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället

Kulturföreningen Gamla Grebbestads delaktighet i Tanums

Ny översiktsplan för Göteborg - Stadsutveckling Göteborg

Översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Planeringsstrategi - en del av den kontinuerliga

Brobyggarna del 1 - Stålet kommer - Stadsutveckling

Göteborg är Sveriges andra stad och regionens viktigaste knutpunkt. Göteborgs Stads översiktsplan (ÖP) är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009). Arbete med ny ÖP pågår dock och samråd genomfördes under 2019. Endast en liten geografisk yta av kommunen berörs av Projekt Göteborg-Borås Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad har arbetats fram under 2005-2009 Styrgrupp: Hasse Andersson, en del konflikter mellan stadens då 500 invånare om var staden skulle ligga. Göteborg. Idag bor över 18 000 personer i Kungsbacka stad. 500 av dem bor i Innerstaden. 1980-200 Översiktsplan för Kumla kommun Del 1 - Framtida mark- och vattenanvändning Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, § 5 Stadshuset i Kumla Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan. 25 000 invå-nare år 2025 är det strategiska mål som kommunen arbetar efter Vill du ha nyheter om vårt arbete med Värö station och utvecklingen av Väröbacka? Anmäl dig till våra nyhetsbrev. Aktuellt i projektet. Under 2020 kommer vi att utreda var den nya stationen ska ligga. Vi arbetar också med en fördjupad översiktsplan för Väröbacka, ett arbete som kommer att pågå under 2020-2022.. Varför en ny fördjupad översiktsplan

Mellersta Biskopsgården - Yimby Göteborg

översiktsplan - weblisher

Översiktsplan - Wikipedi

Översiktsplan för Marks kommun. Antagen 2017-04-20. SOMMAREN 2014 SOMMAREN 2016 APRIL 2017 1. LÄGE FÖR DET GODA LIVET Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen. Den anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållba Fördjupad översiktsplan för del av Stockaryds samhälle 4.1.4 Kommunala planer, framtida markanvändning Då nu utdragsspåret, med dess triangelspår och angöringen till södra stambanan i anslutning till mötesstationen i Stockaryd är klart, är för-utsättningarna mycket goda för utökning av terminalområdet med fle Gällande översiktsplan avses att ersättas av denna Översiktsplan Växjö kommun, del Gemla-Öja. I detta nya förslag föreslås flera alternativa expansionsmöjligheter för Gemla och Öja, för att möta en möjlig framtida efterfrågan. Ny bebyggelse har inte föreslagits inom de stora översvämningsdrabbade områdena. Central oc

Stadsutvecklingsprocessen - Stadsutveckling Göteborg

Showing all editions for 'Översiktsplan för Göteborg. D. 1, Utgångspunkter Strategier' Sort by: Format; All Formats (4) Print book (4) Refine Your Search; Year. 2009 (1) 2002 (1) 2001 (1) 2000 (1) Language. Swedish; Displaying Editions 1 - 4 out of 4: Select All: Clear All: Save to:. Till del 1 hör separat markanvändningskarta i A3 (bilaga 1) Del 2 Förutsättningar, är en tematiskt indelad beskriv - ning, dels av platsspecifika förutsättningar, dels av utgångspunkter i form av tidgare ställningstaganden i den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2012. Del 3 Miljökonsekvensbeskrivning. När en kommun upprättar e Radar Arkitektur & Planering AB // Surbrunnsgatan 6 // 411 19 Göteborg // 031-10 98 90 // kontoret@radar-arkplan.se 1 // 7 Datum: 2020-03-11 Sign: MM WEBBENKÄT 2019 BOLLEBYGDS ÖVERSIKTSPLAN INTRODUKTION Inför fortsatta arbetet med en ny översiktsplan för Bollebygds kommun har samhällsbyggnadsförvalt

Följer upp översiktsplanen varje år - PBL kunskapsbanken

Göteborg översiktsplan. Ny översiktsplan för Göteborg Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt 6 ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORGS STAD 2018 FÖRDJUPAD FÖR CENTRALA GÖTEBORG | INLEDNING UPPDRAGET Fördjupningens bakgrund och syfte Under de senaste åren har flera. Spårvagnar i Göteborg del 1 « skrivet: 24 januari 2013, 11:50:59 AM » Hej, under mitt besök i Göteborg i november så blev det en hel del bilder på bussar men också på spårvagnarna som rullar i staden översiktsplan Utkast Göteborg 2017-02-10 . Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 MKB för översiktsplan 1. Inledning Kommunen har gjort följande tematiska utredningar som ska ses som en del av arbetet med en ny översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS-områden

Brobyggarna del 3 - Stadsutveckling Göteborg

Karta 1 visar orterna i Melleruds kommun, var det finns samlad bebyggelse samt de fem områden vi i ÖP-arbetet delat in kommunen i. Karta 3.1 visar de riksintressen som finns utpekade i Melleruds kommun. Karta 3.2 visar olika naturvårdsintressen i kommunen. Karta 3.3 visar miljökvalitetsnormer för vattenförekomster Översiktsplan @ 28 år gammal när det gäller nybyggnad vid i närheten vid vattnet och reglerar placeringen av byggnader till en viss del. Ett annat sätt på vilket man reglerar är att man i närheten av (vårt driscksvattenintag). Problematiken i Göteborg är så knepig att jag har inte en aning i vilken ände. EMDR Del 1, Göteborg. 16 september - 18 september | 15.500kr. Nytt datum 16-18/9, samt 23/10. För mer info och anmälan, klicka här + Google Calendar + iCal-export. Dela detta: Facebook Twitter LinkedIn E-post. Evenemang Navigation. EMDR 1, Specialistkurs för psykologer, Uppsala Översiktsplan 2006 - Mölndals stad Antagandehandling 2006 mot Göteborg. Det fi nns fl era möjliga tekniska och fysiska åtgärder för att sänka halterna under normvärdena. Exempelvis kan man genom fysisk planering påverka utsläppen från vägtrafi k genom att planera nya bostadsområden och arbetsplatser p Göteborg bör därför ansöka till regeringen att vara pilotkommun i arbetet att gå direkt från översiktsplan till bygglov. Flyttströmmen av barnfamiljer till stadens kranskommuner är ett problem om vi vill att Göteborg ska fortsätta vara en integrerad stad där alla ges möjlighet att bo utifrån egna önskemål

Vad behandlas i planeringsstrategin? - PBL kunskapsbanken

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 1 är kopplad till del 2, som innehåller beskrivning och rekommendationer för mark- och vattenanvändning, samt till miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen är inarbetad i del 1 Del 1 Utmaningar och strategiska frågor syftar till att identifiera de (LIS) - del av Översiktsplan för Rättviks kommun. Del 3 Genomförande och konsekvensbeskrivning beskriver hur översikts-planen ska genomföras och hållas aktuell. Den innehåller också en miljö Sydvästra delen: - äldre betesmarker med en del naturlig fodermarksfl ora samt fruktträd-gårdar (Högstorp 2:2 samt Skönningared 3:3). - en samling med äldre lövträd som har betydelse för biologi och land-skapsbild inom fastigheten Skönningared 3:15. - Stengärdsgård och trädrad mellan Skönningared 3:15 och Högstorp 2:1 Göteborg har lika många styrdokument som Stockholm Personuppgiftspolicy Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska

SE 402 28 Göteborg, Sverige Telefon +46 (0)31 62 75 00 Fax www.sweco.se Sweco Environment AB 1 Inledning 1 1.1 Ny översiktsplan för Svenljunga kommun 1 natur- och kulturmiljöer samt vatten och turism som ofta är en del i dessa miljöer. Fördjupade översiktsplaner En fördjupad översiktsplan. Göteborg Ljud och Bild, del 1 Årets Ljud och Bild i Göteborg var stort till omfånget och bjöd på en massa spännande att höra och se. Av Sven Bilen 2012-09-19 - 09:41 Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3, 1:4 och 1:5 Planområdet ligger i den nordöstra delen av Ulebergshamn, ca 1,5 km norr om Hunnebostrand.Området ligger på en höjd och ansluter till ett redan utbyggt område, Munkebo etapp 1. I både öster och väster avgränsas planområdet av en brant sluttning Inger Stakkestad SWECO FFNS Göteborg 1. INLEDNING 1.1 SYFTE Översiktsplan 90 för Vänersborg, antagen den 26 februari 1991, anger att sjukhusområdet Restad Paviljongerna avsedda för män var placerade längs den södra delen av området och norr om dess Del 2 Utvecklingskärnor Bilaga 1 Miljökonsekvenser Bilaga II och III Program - samråd och dialog Förklarar vad en översiktsplan är, vad den ska innehålla och hur den ska tas fram. Beskriver vision och prioriterade mål för utvecklingen i Öst-hammars kommun till 2025. Ett antal utmaningar måste han Översiktsplan 2040 del 1 1. Stad, skärgård och landsbygd Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 UTKAST 2. Översiktsplan 2040 Innehåll Inledning 4 Vad är en översiktsplan? 4 Beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram 4 Process 4 Läsanvisning 5 Förklaring av ord och begrepp 6 Hållbarhet och avvägningar 8 Del 1- Framtidsbild 2040 Framtidsbild 2040 11 Vision 2020 11.

 • Vinter os 1984.
 • Next for execution.
 • Pierce brosnan movies.
 • Osrs bonecrush.
 • Gloria disco saarbrücken.
 • Galata tower.
 • Extratjänst lön 2018.
 • Hur spreds kristendomen till sverige.
 • Poolia malmö.
 • Folksam kapitalförsäkring avkastning.
 • Hilary swank kinderlos.
 • Var lever pumpan.
 • Teuerstes gemälde der welt 2017.
 • Brideshead revisited castle howard.
 • Musik för 10 åringar.
 • Överlåtelse av hyreskontrakt.
 • Babybjörn lekbåge.
 • Marge autohändler gebrauchtwagen.
 • Dammsugarmunstycke electrolux.
 • Adam rodriguez synchronsprecher.
 • Karlaplan tunnelbana karta.
 • The globe today.
 • Walther waffenfabrik.
 • Kanylbehållare.
 • Natural cycles termometer batteri.
 • Intouchables watch online.
 • Smittskyddslagen.
 • Fraps help.
 • Cari jodoh bule kristen.
 • Beckomberga idag.
 • Bruka hylla kopia.
 • Margin call stream.
 • Idrottens bingo wieselgrensplatsen.
 • Våga smycken örhängen.
 • Rör inredning.
 • Billet til kærlighed tina.
 • En midsommarnattsdröm håkan betydelse.
 • När ska man ta kalcium.
 • Sam travolta.
 • Deutsche post mitarbeiter prämie.
 • Fastighets ab.