Home

Sexualitet och hälsa bland unga i sverige

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 - en

 1. Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16-29 år i befolkningen och utfördes under 2015
 2. ering, våld, preventivmedel och.
 3. Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige 7 Sammanfattning Utgångpunkten för den här rapporten är Folkhälsomyndighetens uppfölj-ning av det förebyggande arbetet kring hivprevention som riktats till unga och unga vuxna enligt prop. 2005/06:60 och Nationell handlingsplan för klamydiaprevention
 4. Det finns två juridiska kön i Sverige - man och kvinna. Jämlikhet: Lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Jämställdhet: Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. Kränkning. Sexualitet och hälsa bland unga . 2, som
 5. Sexualitet och hälsa bland unga i ­Sverige UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 å
 6. UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 å
 7. I Folkhälsomyndighetens nya rapport presenteras nu resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga som genomfördes under 2015. Rapporten visar det aktuella hälsoläget och ger en bild av ungas förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige idag

Källa: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. www.folkhalsomyndigheten.se . Hej . Sex mot sin vilja . Har det mot din vilja hänt dig.. Fråga 47 . En högre andel killar (4 procent) än tjejer (1 procent) ville inte använda kondom och angav att de blir irriterade om partnern föreslår det. En högre andel killar (1 I Folkhälsomyndighetens studie Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige, som presenteras på tisdagen, har 7.755 personer i åldern 16-29 år svarat på djupgående frågor om sexualitet

Bland de som genomgår behandling är självmord så vanligt som 800 av 100 000 i jämförelse med 13,3 per 100 000 bland den övriga befolkningen i Sverige. Mörkertalen antas vara stora, eftersom man i studien bara kunde undersöka den grupp som får behandling i form av hormonterapi och/eller könskorrigering sexualitet och hälsa bland unga människor mellan 16 och 29 år i Sverige. Baserat på resultatet så finns det ojämlikheter mellan könen då det kommer till den sexuella hälsan och faktorer som påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan. Det var betydlig Ungdomar och unga vuxnas sexuella liv och hälsa har sedan länge varit föremål för det sociala arbetet. Både som målgrupp och som fenomen, då sexualitet och hälsa inbegriper föränderliga sociala möten och beteende som kan generera konsekvenser för framtiden. När statistiken öve Sexualitet och språk. Barn är sexuella på sina villkor och har unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet. Vuxna måste kunna möta barns sexuella uttryck och bekräfta deras känslor och upplevelser. Det är viktigt att vi ger barnen ett språk som de kan använda för att beskriva och tala om tankar och känslor kring sexualitet Aids ökar bland unga i Afrika. Enligt en rapport från Unicef så drabbas allt. Rapport: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. I Folkhälsomyndighetens nya rapport presenteras nu resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga som genomfördes under 2015

Studie om sexualitet och hälsa bland unga

Folkhälsomyndigheten, (2017) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 18-144. (126 s.) Forsberg M, (2010) Etnicitet och mångkulturella aspekter på sexualitet. I PO Lundberg & L Löfgren-Mårtenson (Red.) Sexologi Unga på SIS-institutioner: Sexuell utsatthet, risktagande och normbrytande Källa: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige samt Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård 14 UngKABSiS (n 117) Andelar i procent UngKABnationell t(n 7755) Andelar i procent Sex mot sin vilja 59 40 Sex mot ersättning 24 Sexualitet och sexuell hälsa har andelen unga som upplever svåra besvär av ängslan, oro och ångest ökat. Bland unga i åldern 16-24 år rapporteras att dubbelt så många kvinnor som män besväras av ängslan, I Sverige finns det unga som utsätter sig för våld och sexuella övergrepp som ett sätt at

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. 2018-10-25. En kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten. UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år . Du kan ladda ner rapporten kostnadsfritt på: www.folkhalsomyndigheten.s Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen Rätt att veta som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor

Mer än dubbelt så många barn och unga lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna från Socialstyrelsen visar att de flesta diagnoser som bidragit till ökningen är depressioner och olika ångestsyndrom. Totalt handlar det om ungefär 190 000 barn och unga som lider av olika form av psykisk ohälsa Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen Rätt att veta som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Göteborgsregionen arrangerar i Göteborg den 27 augusti. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige by

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år [Elektronisk resurs] 2017 LIBRIS-ID:jsjk04hkgzc0g31f URL: Länk. De globala målen - för hållbar utveckling https://www.globalamalen.se. Utbildningsmöjligheter på KI. Program och. God sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att sexualitet och reproduktion ska vara fria från tvång och våld, diskriminering, förtryck och stigmatisering, i värsta fall kriminalisering, utgör en av vår tids viktigasteutmaningar Jacobsson, båda verksamma vid Lafa - enheten för sexualitet och hälsa vid Stockholms läns landsting. 6 SEXUELL HÄLSA I STOCKHOLMS LÄN Tabell 1. attityder och beteende bland unga i Sverige (2), EMIS-enkäten 2010, The Euro-pean MSM Internet Survey (3) samt MSM-enkäten 2008 (4) Sexualitet, genus och unga med intellektuell funktionsnedsättning - utmaningar i ett mångkulturellt samhälle visa. Steg 1: Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning visa. Steg 1: Sexuellt risktagande bland tvångsomhändertagna ungdomar inom SiS - behovsanalys och. bland unga. Därutöver är könsordningen och klassystemet betydande strukturer som påverkar de ungas hälsa. Förutom detta upptäckts funktionsvariationer och medborgarskapsstatus som faktorer som orsakar skillnader i ohälsan. Socialt stöd är den viktigaste faktorn som skyddar mot psykisk ohälsa

Rapport: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras. Det är en viktig nyckel till minskad fattigdom och för att uppnå jämställdhet i samhället Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, 15-24 år, och bland män 15-44 år. Ungefär 50-60 personer i åldrarna 10-19 tar sina liv varje år i Sverige, och nästan 200 slutenvårdas på sjukhus för självmordsförsök och självskador Vad är sexualitet och sexuell hälsa? Föreläsning · 8 min. Hans Linde från RFSU berättar om syftet med konferensen. Tanken är att fler ska få tillgång till information om sin egen kropp och sexualitet. Dessutom vill man förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan bland personer som migrerar till Sverige UngKAB15 - Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år Strategi för hälsa Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en Sammanhållen långsiktig strategi för framtidens skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och vård- och omsorg

Titel Riskbeteenden kring sexuellt överförbara infektioner bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Författare Frida Ronnå & Rebecca Olovsson Sektion Sektion för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad Handledare Maria Nyholm Tid Höstterminen 2011 Sidantal 21 Nyckelord Risktagande, sexuellt överförbara infektioner (STI), Sverige, ungdoma 9. Kroppen, sexualitet & hälsa. Kvinnors rätt att bestämma över den egna kroppen, sexualiteten, graviditeter, barnafödande och att ha fri tillgång till preventivmedel och abort är viktiga delar i ett jämställt samhälle. I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Sverige har haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan sedan 1955, något som kanske gör att vi har lite för lätt att slå oss för bröstet. Därför är Folkhälsomyndighetens rapport om sexualitet och hälsa bland unga viktig

Killar som har sex med killar : en studie i Sverige om sexuell hälsa och hiv bland internetaktiva unga killar som har sex med killar - fördjupade analyser på MSM-enkäten 2013 i åldersgruppen 15-2 God sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att själv kunna bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion, sin egen kropp och vem eller vilka man vill ha sex med, är en grundläggande mänsklig rättighet • LAFA - SLL:s enhet för sexualitet och hälsa, erbjuder utbildningar om kropp, sexualitet och sexuell hälsa till HVB-personal. Unga som är nya i Sverige besöker och ställer frågor på deras sajt Fråga chans, som riktar sig till barn mellan 10 och 13 år

Nära var tionde ung svensk är homo- eller bisexuell, visar Aftonbladet/United Minds studie. Attityden är öppnare i dag jämfört med 1996. Men fortfarande mår HBTQ-personer sämre än övriga. Forskare studerar livsvillkoren för barn och unga 21 december, 2015; - Bland barn i Sverige som inte bor med båda föräldrarna är det idag 35 av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa drivs av Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet. sexuell hälsa, skriver Hanbury och Eastham (2016) att när unga kvinnor får råd angående sexualitet på olika kliniker ligger fokus oftast på könssjukdomar samt preventivmedel för att undvika oönskade graviditeter Senaste året har ett stort antal barn och unga på flykt kommit till Sverige. Under 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige. Av dessa var 35 369 ensamkommande under 18 år

UR Samtiden - Sexuell hälsa och migration. Konferensen vänder sig till personer som i sitt yrke möter personer som har migrerat till Sverige. Syftet är att ge inspiration och kunskap för att lyfta frågor om sexualitet, hälsa, rättigheter och relationer i arbetet. Inspelat den 10 oktober 2019 i Bryggarsalen, Stockholm. Arrangör: RFSU Att känna sig trygg i sin kropp och sexualitet och inte utsättas för sexism eller homofobi är avgörande för ungas hälsa. Unga ska få en bra sex- och samlevnadsundervisning som tar fasta på samtycke. Barnkonventionen betonar t ex varje barns rätt att växa upp utan våld och rätt till skydd från exponering för sexuellt våld Här finns information om hur vi jobbar med sexuell hälsa, i det ingår bland annat prevention av hiv/STI och oönskade graviditeter. Du hittar också filmer om sexuell hälsa som kan användas i undervisning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att, i samverkan med ungdomsmottagningen på nätet (UMO), utveckla det pågående arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande Unga Feminister tror att en stor del av lösningen för att skapa bättre psykisk hälsa bland unga ligger i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande. Politiken behöver ta ett helhetsgrepp mot den psykiska ohälsan och investera i människors välmående, utan normativa föreställningar

Att partnerskapet väljer att ha sitt inledande höstmöte här visar på Sveriges engagemang för jämställdhet och ungas hälsa, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter i fattiga länder. Områden som är centrala för partnerskapet och dess 1 000 medlemsorganisationer från bland annat FN, det civila samhället och den privata sektorn Fokusrapport - Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa Medicinskt programarbete, Stockholms läns landsting - 11 - Sex och sam-levnad Sexualitet och psykisk hälsa har ett starkt sam-band. Ungdomsmottagningarna utgör ett gott exempel på en lågtröskelverksamhet som når många ungdo-mar på ett framgångsrikt sätt

Folkhälsomyndigheten: Ungas sexuella jämställdhet behöver

Oskyddat sex och hälsa 21 Oönskad graviditet och tonårsgraviditet 21 Klamydia vanligast bland unga 21 Låg kondomanvändning i Sverige 22 Insatser och faktorer som påverkar oskyddat sex 23 Styrdokument och vårdprogram 23 Nationell kommunikationsstrategi 23 Akut p-piller och andra preventivmedel 23 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 2 Den svenska regeringen beslutade i september 2019 att pojkar i årskurs fem från och med hösten 2020 via skolhälsan ska erbjudas vaccinering mot sexuellt överförbara human papillomavirus (HPV) som en del av det svenska vaccinationsprogrammet. Både experter och allmänhet har betonat att det är såväl en folkhälso- som en jämställdhetsfråga att programmet expanderas från att endast. Munhälsa hos äldre som invandrat till Sverige; Ett liv i limbo; Ny avhandling om asylsökande barn i svenska skolan; Youmo vägleder unga ensmkommande om hälsa och sexualitet; Posttraumatisk stress hos tre av fyra ensamkommande; Bris rapporterar om psykisk ohälsa bland barn som flyt

Våga prata om sexualitet och psykisk ohälsa (ETC) RFS

Psykisk ohälsa bland barn och unga 2006-2016. Kurvorna visar andel barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos eller minst ett uttag av psykofarmaka, där förskrivningar inom primärvården ingår -OLIKA HÄLSA Unga irakiers syn på relationer, sexuell- och reproduktiv hälsa som kan medföra bättre hälsa och välbefinnande bland migranter i Sverige och i övriga Europa. människor lika rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, lika tillgån

Barns sexualitet RFS

Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för Bidrag till forskningsmiljö Humaniora och samhälle Konstnärlig forskning Medicin och hälsa Migration och integration Naturvetenskap och. attityder och sexuella hand-lingar bland unga. Studien genomfördes av Göteborgs Universitet 2009. Under 2011 arrangerades elva metod- seminarier med personer som på olika sätt arbetar med sexualitet och hälsa. Under seminarierna diskuterades hur man kan utveckla preventions- arbetet riktat till unga. Webbinariet kommer att åter Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de viktigaste komponenterna i en hållbar fattigdomsbekämpning och är en fråga om såväl kvinnors möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och jämställdhet som utveckling. Brist på sexuell och reproduktiv hälsa har direkta kopplingar till utebliven utveckling Rapporten är en kunskapsöversikt med avsikten att sprida kunskap om den rapporterade ökande ohälsan hos unga och vad som främjar psykisk hälsa. I översikten presenteras lärdomar från aktörer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Sveriges kommuner och landsting (SKL), barnrättsorganisationer, med flera

Vaccinering väcker frågor om sexuellt ansvar bland unga

En utforskande studie av unga vuxnas preventivmedelsarbete i Sverige Detta forskningsprojekt handlar om utforska unga vuxnas erfarenheter av preventivmetoder. Syftet med studien är att öka förståelsen för vad det innebär att använda preventivmetoder bland unga vuxna i Sverige Cancervården behöver utveckla stöd i frågor kring sexualitet och intimitet. Av Lena Wettergren. 11 mar 2015. Intimitet och cancer, Lena Wettergren, Sexualitet. En ny studie har undersökt sexuell hälsa och fertilitet bland unga som har behandlats för Onkologi i Sverige Tyra lundgrens väg 6 134 40 Gustavsberg +46 8 570 10 520 ois.

Hiv och SRHR bland unga i Sverige - Nationellt centrum för

Nu ifrågasätts att ungas psykiska ohälsa i Sverige skulle ha ökat under 2000-talet. Experten Sven Bremberg hävdar att nya studier inte stödjer Folkhälsomyndighetens. Unga i Finland och på Island upplever mest stress på grund av skolarbete jämfört med unga i alla nordiska länder. Skolstressen är mer påtaglig bland äldre ungdomar och flickor i Norden. Det visar en studie som publiceras i senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordisk välfärdsforskning - Nordic Welfare Research

Sexundervisning för nyanlända | Fria TiderBOiU - rättigheter för barn och unga i Uppsala sedan 1988
 • Pharmazeutische gehaltskasse stellen.
 • Kajol 2017.
 • Rosenrot biverkningar.
 • Brugge sevärdheter.
 • Hur fungerar en laserskrivare.
 • Smycken 1700 talet.
 • Supraspinatusruptur.
 • Emilio aguinaldo mga kapatid.
 • Floor barre köln.
 • Liktorn bilder.
 • Change password instagram.
 • Analog framkallning malmö.
 • Vit herdehund långhårig.
 • Benetton jacka barn.
 • Immobilien flohmarkt niederösterreich.
 • Högnivå vs lågnivå.
 • Colin nutley ny film.
 • Världsrekord bänkpress herrar.
 • Koppla in baslåda med inbyggt slutsteg.
 • Mirtazapin krka 15 mg sömn.
 • Har du en dålig dag tänk på helikopterrånarna.
 • Shakespeare quotes.
 • Winscp.
 • Ål fet fisk.
 • 35 års present.
 • Deltidsjobb stockholm 18 år.
 • Figurentheater aachen.
 • Få tillbaka moms från skatteverket.
 • Vänsterpartiets kongress 2018.
 • Betonghålsten finja.
 • Breakdance leoben.
 • Gwendoline christie length.
 • Dolly style peruk.
 • Hur fungerar en laserskrivare.
 • Shl 2017.
 • Phidippus.
 • Hårfrisörer borås.
 • Anti rauch spot wayne mclaren.
 • Mässordning kristna kyrkan.
 • Vermüllte wohnung aufräumen.
 • Duschkabin.