Home

Sfs 2015:315

Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Svensk

SFS-nummer. 2020:342. Publicerad. 2020-05-23. Ladda ner. Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) (pdf 477 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak övg. best. SFS 2015:315 7 p /Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/ 6 § Om godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel är förenat med ett villkor om att en icke-interventionsstudie avseende säkerhet ska göras, får studien, om den ska genomföras i Sverige, inledas först när Läkemedelsverket givit tillstånd till den 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315) dels att 14 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 14 kap. 2 a-2 c §§, av följande lydelse

Läkemedelslag (2015:315) Lagen

 1. 2 SFS 2015:315 1 kap. Lagens syfte och innehåll 1§ Syftet med denna lag är främst att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda miljön utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läke
 2. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315) dels att 7 kap. ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 6 §, 8 kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 1, 2 och 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 och 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 § och 18 kap
 3. Du är här: SFS / 2015 / 300-399. Sök i dokumentet. SFS 2015:315 Läkemedelslag. 150315.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter
 4. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Utfärdad den 23 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315) dels att 3 kap. 2-5 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse
 5. SFS-nummer · 2015:315 · Visa fulltext Läkemedelslag (2015:315) Departement: Socialdepartementet Rubrik: Förordning (2016:132) om ikraftträdande av lagen (2015:316) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Omfattning: ikrafttr. av 2015:316 Förarbeten: direktiv 2011/62/EU Ändring, SFS.

Allmänna bestämmelser. 1 § I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av läkemedel och andra varor, utbyte av läkemedel och därmed sammanhängande frågor. Lag (2018:1237). 2 § Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedelslagen (2015:315) som är avsedda att tillföras människor.Lag (2015:319) 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll. 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till läkemedelslagen (2015:315). Uttryck i förordningen. 2 § De uttryck som används i läkemedelslagen (2015:315) har samma betydelse i denna förordning. Förordningens tillämpning i vissa fall. 3 § För ett homeopatiskt läkemedel som kan registreras enligt läkemedelslagen.

övg. best. SFS 2015:315 5 p, 4 kap. 16 §, 4 kap. 15 §, 4 kap. 14 §, 3 kap. 4 § 1 st 6 p; 3 § 3 st 4 p Patentlag (1967:837) 2 kap. 3 § Läkemedelsförordning (2015:458) 1 kap. 2 § 1 st 11 p Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemede övg. best. SFS 2015:315 5 p, 3 kap. 4 § 1 st 6 p, 4 kap. 16 §, 4 kap. 14 §, 4 kap. 15 § 1 kap. 2 § 1 st 11 p Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel; 3 § 3 st 4 p Patentlag (1967:837) 2 kap. 3 § Läkemedelsförordning (2015:458 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:307 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. 2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter 3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal 4 kap.

Läkemedel. Läkemedel definieras i läkemedelslagen (SFS 2015:315) som varje substans eller kombination av substansersom tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller; som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner. SFS 2019:322 Publicerad den 29 maj 2019Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)Utfärdad den 23 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 20

(SFS 2015:315). Exempel på kasserade läkemedel: Läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, ampuller, färdigberedda lösningar och flytande läkemedelsrester. Narkotiska läkemedel ska avidentifieras och blandas med övrigt läkemedelsavfall. Antibiotika Författningen har upphävts genom: SFS 2015:315 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Inledande bestämmelser. 1 §. Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här!klicka här läkemedelslagen (2015:315) Utfärdad den 23 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2 § och 14 kap. 1 § läke-medelslagen (2015:315) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1272) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. 11 kap. 2 § Ett tillstånd enligt 4 kap. 10 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § först

Du är här: SFS / 2019 / 300-399. Sök i dokumentet. SFS 2019:324 Lag om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) SFS2019-324.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl SFS 2003:615 - Förordning om etikprövning av forskning som avser människor Läkemedelslag - SFS 2015:315 Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer - LVFS 2004:1 SFS nr 2015:315 Läkemedelslag. Socialdepartementet. Sveriges Riksdag. SFS 1992:860 Lag om kontroll av narkotika. Socialdepartementet. Sveriges Riksdag. HSLF-FS 2016:34 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utelämnande av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverket. SFS nr 1968:64 Narkotikastrafflag. Justitiedepartementet L5

'Tomb Raider: 2296' by V1ncent1Zer0 on DeviantArt

1 Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen a 2 SFS 2015:458 Uttryck i förordningen 2§ De uttryck som används i läkemedelslagen (2015:315) har samma bety- delse i denna förordning. Förordningens tillämpning i vissa fall 3§ För ett homeopatiskt läkemedel som kan registreras enligt läkemedels- lagen (2015:315) ska följande bestämmelser inte gälla

gen (SFS 2015:315), Lagen om kontroll av narkotika (SFS 1992:860) samt i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens föreskrif-ter. I dessa finns beskrivet vem som får förskriva läkemedel och hur detta får ske. Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av narkotiska läkemedel SFS 2015:315 Läkemedelslag SFS 2014:821 Patentlag SFS 2011:927 Avfallsförordning SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag SFS 2008:355 Patientdatalag SFS 1998:204 Personuppgiftslag SFS 1996:799 Patientskadelag SFS 1993:100 Högskoleförordningen SFS 1988:220 Strålskyddsla SFS 2002:160 i lydelse enligt SFS 2019:911 Ikraft 2002-10-01 Upphäver Lag (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Källa (2015:315) ska ingå i förmånerna The Medicinal Products Act (SFS 2015:315) describes the basic provisions governing control and oversight of medicinal products in Sweden. Special regulations and requirements also apply within the EU with respect to which medicinal products may be sold on the European market

SFS 2015:315 Läkemedelslag - Lagboke

Regeringskansliets rättsdatabase

SFS 2015:637 Bilaga3 3 Senaste lydelse 2015:298. Ändringen innebär bl.a. att Försvarsexportmyndigheten tas bort ur förteckningen. Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen 33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (2015:315) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt la SFS 2018:55. 4 a § Det är (2015:315) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,.

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m

som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 3 § I den kommunala hälso- och sjukvården fullgörs uppgifter som enligt dessa föreskrifter ska utföras av verksamhetschefen av en sådan sjuksköterska som avses i 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Bestämmelser i andra. Läkemedelslag - SFS 2015:315; Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer - LVFS 2004:10; Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor - LVFS 2011:1 Läkemedelslag (2015:315) SFS-nummer: 2015:315 Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt SFS-nummer: 2012:34 Delgivningslag (2010:1932) SFS-nummer: 2010:1932 Patientsäkerhetslag (2010:659. SFS-nummer: 2015:315 Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion SFS-nummer: 2015:213 Lag (2015:96) om erkännande och. Enligt läkemedelslagen (SFS 2015:315) kap. 2, § 1 definieras läkemedel som: Varje substans eller kombination av substanser som - tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller - kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte at

Läkemedelsförordning (2015:458) Svensk författningssamling

Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 2008

Läkemedel definieras i läkemedelslagen (SFS 2015:315) som varje substans eller kombination av substanser 1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller 2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur Enligt svenska läkemedelslagen (SFS 2015:315) ska läkemedel bland annat ha egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor [1]. Suboptimal läkemedelsbehandling kan dock leda till ökad morbiditet och mortalitet. Ett. Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:331 Ikraft: 1993-07-01 överg.best. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:315 Upphävd: 2016-01-01 Inledande bestämmelser 1. Utrymmet för användning av oprövad behandling är rättsligt reglerat. Föreställningen att forskningsbegreppets påstådda vaghet skapar ett oreglerat utrymme för innovativ användning av oprövad behandling tycks bygga på en missuppfattning av det juridiska regelverkets struktur SFS 2018:2088 i lydelse enligt SFS 2020:344 Jämför med tidigare lydelser SFS 2018:2088 SFS 2019:124 (Prop. 2018/19:43: Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter, ikraft 2019-04-01

Receptskrivningsregler Läkemedelsboke

Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) Norstedts

Läkemedelslag (1992:859). Författningen har upphävts genom: SFS 2015:315; Läkemedelsförordning (2006:272). Författningen har upphävts genom: SFS 2015:45 SFS 2015:315. Läkemedelslag. Hägerkvist R, Rönnemaa E, Dunder K, et al. Läkemedelsverket aktivt i EU:s godkännande av nya lakemedel. En genomgång av proceduren - från ansökan till apotekshyllan. Läkartidningen. 2019;116:FI6L. European Medicines Agency (EMA) Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i läkemedelslagen. (2015:315) Lagen är en ramlag med principer för hur läkemedelsområdet skall regleras

Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om farligt avfall Enligt Läkemedelslagen (2015:315) är det dock endast tillåtet att rikta marknadsföring av receptbelagda läkemedel till vårdpersonal. Det vill säga personer som får förskriva eller lämna ut läkemedel, till exempel läkare, sjuksköterskor, apotekspersonal och veterinärer Bestämmelser om läkemedel med mera; Saknr. Namn. Författnings-samling. Utgivnings-nummer. N1. Läkemedelslag. SFS. 2015:315. N2. Läkemedelsförordning. SFS. 2015:45 2 1. SYFTE Detta dokument beskriver olika former för förskrivning och användning av läkemedel vid Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att i ett samlat dokument kortfattat beskriva gällande regelverk p

Kasserade läkemedel - Vårdhandboke

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag SFS 2015:315 Läkemedelslag SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordning SFS 2014:821 Patientlag SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bedömning av om en åtgärd kan utföras som egenvår En annan nyhet är läkemedelslag (SFS 2015:315) respektive läkemedelsförordning (SFS 2015:458). Vidare har lagen om genetisk integritet (SFS 2006:351) fått nya bestämmelser som ger ensamstående kvinnor rätt att genomgå behandling mot barnlöshet SFS-nummer · 2009:400 · Visa register Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Departement: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:908 Övrigt: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Duty to report and consequences are regulated here by documents such as the Law and Ordinance on patient safety (SFS 2010:659, SFS 2010:1369), the Medical Products Act, 26 § (SFS 2015:315), and HSLF-FS 2017:41, and The Health and Social Care Inspectorate regulation on the notification of events that have resulted or could have led to a serious health injury according to Lex Maria

ändring i läkemedelslagen (2015:315) 4725 o.f. SFS 2019:324 Regeringen bestämmer 2020-02-28 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika 5005 A HSLF-FS 2019:42 2020-07-02 2020-04-01 Europaparlamentets och rådets förordnin SFS 2018:487 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. SFS 2018:486 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2018:485 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) SFS 2018:484 Förordning om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varo En annan nyhet är läkemedelslag (SFS 2015:315) respektive läkemedelsförordning (SFS 2015:458). Vidare har lagen om genetisk integritet (SFS 2006:351). Patientdatalag (SFS 2008:355), Läkemedelslag (2015:315), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Föreskrift om Läkemedelshantering i hälsooch sjukvården-(HSLF-FS 2017:37), Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10). Lag om medicintekniska produkter (1993:584 According to the Swedish Medicinal Products Act (SFS 2015:315), a 'medicinal product' is any substance or combination of substances presented as having properties for preventing or treating.

 • Youtube udo lindenberg ich lieb dich überhaupt nicht mehr.
 • Tunnelbanevagn c4.
 • 24 oktober födelsedagar.
 • Elmotor 220v jula.
 • Benders återförsäljare göteborg.
 • All alien movies in order.
 • Wwf axolotl.
 • Guinness bryggeri.
 • Hydropress jula.
 • Shecity.
 • Graf hardenberg offenburg mitarbeiter.
 • Skinroller bäst i test.
 • 3d löpning.
 • Bilder på döda människor drottninggatan.
 • Laddkabel iphone 6.
 • Liq klubb stockholm.
 • Modell engelska.
 • Funny ipad apps.
 • Handöl 10.
 • Stilguide kroppsform.
 • Oud träd.
 • Br märken.
 • Jurist luleå.
 • Handdukskrokar badrum.
 • Are oreos really vegan.
 • Anhållen 96 timmar.
 • Mora garberg carbon.
 • Vimplar tyg.
 • Brott och straff synonym.
 • Flygplats andorra.
 • Hur många hörn har en kon.
 • Kyckling bacon senap ugn.
 • Dans för barn stockholm.
 • Ci modul comhem lg.
 • Fass interaktioner.
 • Bts tour 2018 europe.
 • Хумболтов калмар.
 • Hög hatt blocket.
 • Handy amazon.
 • Ordtavla app.
 • .